Reserviläispiirin säännöt

reserviläispiirin säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan reserviläispiiri ry. Sen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toiminta-alue Pohjois-Karjalan maakunnan alue, Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.

Piiri toimii Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto (Reservistförbundet Reservunderofficersförbundet) ry:n toimielimenä, mutta ei ole sen jäsen.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Piirin tehtävänä on:

 - toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

- kohottaa sekä ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja -taitoa piirin toiminta-alueella.

 - vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten paranemiseen piirin toiminta-alueella mm. ylläpitämällä ja kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus toimintaa

- suorittaa Reserviläisliitto ry:n piirille antamat tehtävät.

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:

- ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa.

 - antaa maanpuolustuskoulutusta ja osallistuu koulutuksen järjestelyihin.

- järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkeilytoimintaa, urheiluammuntaa, erilaisia kuntoilu- ja kilpailutapahtumia sekä muuta maan puolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi piiri harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

3 § Piiri on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 4 § Piirin jäseneksi pääsee sen toiminta-alueella toimiva rekisteröity, aktiivista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, joka toimii liiton hyväksymien sääntöjen mukaisesti ja jonka piirin hallitus jäseneksi hyväksyy.

 

 5 § Jäsenyhdistys suorittaa piirille jäsenmaksun jäsentensä lukumäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää piirin syyskokous kutakin kalenterivuotta varten erikseen.

 

6 § Jäsenyhdistys on velvollinen piirin hallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka piiri on sen käytettäväksi antanut.

 

 7 § Jäsenyhdistys on vapaa piirin jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana se on tehnyt lainmukaisen eroamisilmoituksen.

 

8 § Piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi piirin kokous piirihallituksen esityksestä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai kunnia  jäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

9 § Piirin kokous on oikeutettu erottamaan piirin jäsenyydestä jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö velvollisuutensa piiriä kohtaan tahi toimii tai sallii jäsentensä rankaise matta toimia vastoin piirin tarkoitusperiä ja hyviä tapoja.

 

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

10 § Hallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja yksi jäsen kunkin jäsenyhdistyksen alkavaa 200  jäsentä kohti.

Hallituksen jäsenet valitaan piirin syyskokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös piirin puheenjohtajaksi sekä varapuheenjohtajat vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallituksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

Hallitus ottaa muut piirille tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen alle 60 -vuotias liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.

 

11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän Ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

 

12 § Hallituksen tehtävänä on:

 1. Toimia piirin tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 2. Edustaa piiriä, tehdä sen puolesta sitoumuksia mikäli ne eivät kuulu piirin kokoukselle sekä esiintyä piirin puolesta kantajana ja vastaajana.

 3. Kutsua piiri sekä varsinaisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä  käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.

 4. Hoitaa piirin rahavaroja sekä muuta omaisuutta.

 5. Pitää luetteloa piirin jäsenistä sekä hyväksyä uudet jäsenet.

 6. Laatia piirin toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta.

 7. Laatia ehdotukset piirin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

 8. Päättää piirin toimihenkilöiden palkkauksesta talousarvion mukaisesti

 9. Hoitaa muut piiriä koskevat asiat.

Hallitus voi keskuudestaan ja piirin toimihenkilöistä sekä kutsumistaan asiantuntijoista asettaa valiokuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi joutuvia asioita.

 

KOKOUKSET

13 § Piirin varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää lähemmin piirin hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun 31. päivänä ja syyskokous viimeistään lokakuun 31. päivänä.

 

14 § Muita piirin kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään neljännes (1/4) piirin jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

 

15 § Kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeellisesti. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 päivää ja muista kokouksista vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 

16 § Piirin kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen johtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Milloin joku sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

17 § Piirin kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat. Muilla jäsenyhdistysten edustajilla on kokouksessa vain puheoikeus. Jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa sata lukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille edelliseltä kalenterivuodelta. Yhdistyksellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta piirin kokouksessa.

 

18 § Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjan tarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään piirin toiminta- ja tilikertomukset.

5. Esitellään tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

 6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

 

19 § Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjan tarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

10. Valitaan muut hallituksen jäsenet sääntöjen 10 §:n mukaisesti.

11. Valitaan edustaja Reserviläisliitto-Reservin Aliupseerien Liitto ry:n liittohallitukseen ja muut piirin mahdolliset edustajat.

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

 

TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS

20 § Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Piirin tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen helmikuun 15. päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään viikkoa ennen piirin kevätkokousta. Tilintarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) päivää tilintarkastusta varten.

 

PIIRIN NIMEN KIRJOITTAMINEN

21 § Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

22 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 osaa piirin kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on hankittava Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto (Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet) ry:n hallituksen hyväksyminen.

 

PIIRIN PURKAMINEN

23 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat piirin purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 osaa piirin kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä piirin kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

 

24 § Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, niin jäljellä olevat varat luovutetaan piirin tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin